ລະບົບສົ່ງເອກະສານສະຫມັກສອບເສັງເຂົ້າ ມຊ, ລະບົບຈະປິດໃຫ້ສົ່ງເອກະສານ ວັນທີ່ 18/11/2021 ເວລາ 14:00 ໂມງ

# ສີ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມກ່ອນການສົ່ງເອກະສານ ຄຳອະທິບາຍ
1 ລະຫັດຜູ້ສະໝັກ ແມ່ນລະຫັດ 5 ຕົວທີ່ໄດ້ຈາກການລົງທະບຽນໃນລະບົບ https://entrance.nuol.edu.la/
2 ຮູບຖ່າຍຂອງຜູ້ສະໝັກ ແມ່ນຮູບຖ່າຍຂອງຜູ້ສະໝັກ ຖ່າຍບໍ່ໃຫ້ກາຍ 3 ເດືອນ ຮູບຖ່າຍຂະໝາດເຄີ່ງຄີງ 3X4 - ໃສ່ເສື້ອຂາວນັກຮຽນ ທາງຫຼັງເປັນພື້ນຟ້າ
3 ຮູບຖ່າຍໃບປະກາສະນີຍະບັດ ຫຼື ໃບເຂົ້າຫ້ອງເສັງ ສຳເນົາໃບປະກາສະນີຍະບັດຈົບ ມ. 7 ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ຖ່າຍຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ຊັດແຈນ)
4 ຮູບຖ່າຍຫຼັກຖານການໂອນເງິນຈ່າຍຄ່າລົງທະບຽນສອບເສັງ ແມ່ນຮູບຖ່າຍຫຼັກຖານການໂອນເງິນຈ່າຍຄ່າລົງທະບຽນສອບເສັງ ໃຫ້ບັນຊີທະນາຄານ ຫ້ອງການການເງິນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
  • ທະນາຄານ: ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ
  • ເລກບັນຊີ:160110000584363002
  • ຊື່ບັນຊີ: ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການເງິນ